KIRJASTUS

Home / KIRJASTUS

Alates 2001.aastast on firma oma paljude kaastöötajate ja konsultantide toel tegelenud tõlketööks vajalike andmebaaside koostamise ja tõlkevastete täpsustamisega. Kuni tekkis võimalus ja vajadus vormida aastatepikkune töö sõnaraamatuteks. Ellu sai kutsutud kirjastus kaubamärgiga „EUREST“.

Ametlikuks kirjastustegevuse alguseks saame aga nimetada 2012. aastat, mil ilmutasime esimese mahuka töö – „Inglise-eesti õigussõnaraamatu“.

inglise-eesti-õigus-pisikeSõnaraamat sisaldab üle 43 000 ingliskeelsetes juriidilistes tekstides esineva termini ja nendega seotud väljendi.

Sõnastiku koostajatena oleme valiku tegemisel lähtunud eelkõige viimase kümnendi briti ehk kontinentaalõiguse inglise keelest lisades olulisemaid angloameerika termineid ja väljendeid. Eelkõige neid, kus teksti mõistmisel ja tõlkimisel on libastumine ohtlikult lähedal. Eestikeelsed vasted põhinevad õiguskirjandusest, erinevatest oskussõnastikest, tõlkepraktikast ning üldsõnaraamatutest. Mitmetähenduslike ehk polüseemiliste terminite tõlkevastete puhul lähtusime juriidilisest tähendusest.

Meie kasutuses on olnud arvukalt ingliskeelseid seadusi, normatiivakte, lepinguid, muid juriidilisi tekste ning tõlkijate poolt eestindatud välisriikide dokumente ja rahvusvahelisi akte, sealhulgas Euroopa Liidu institutsioonide õigusloomet.

Suureks abiks täpseimate tõlgete leidmisel on olnud Eurest Tõlketeenuste tõlkijad, kliendid ja tegevjuristidest konsultandid.

Raamatu lisasse oleme kogunud üle 1900 juriidikas esineva lühendi ja akronüümi.

Sõnaraamatu soodushind otse kirjastusest ostes on 36,00 € + km.

Sõnaraamatut on võimalik tellida ka posti teel.

2013. aasta alguses ilmus suurematesse raamatukauplustesse müügile meie „Eesti-inglise õigussõnaraamat.

eesti-inglise-õigus-pisike

Eesti-inglise sõnastiku mahuks on ligi 38 000 terminit ja väljendit.

Eestikeelsete märksõnade ja väljendite valiku aluseks on Eesti õigusaktid, juriidiline kirjandus, seni ilmunud oskussõnastikud ja ulatuslik tõlkepraktika.

Oleme arvestanud Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaasi, ESTERMi, seni ilmunud juriidilisi sõnastikke, interneti digiallikaid ja Eesti õigustõlke käsiraamatu (www.just.ee/23313) soovitusi. Suureks abiks täpseimate tõlgete leidmisel on olnud Eurest Tõlketeenuste tõlkijad, kliendid ja konsultandid.

Lisas „Eesti Vabariigi seaduste lühendeid“ on nii Riigi Teatajas esitatud lühendeid (Vt www.riigiteataja.ee/lyhendid.html), kui ka käibinud, kuid raamatu toimetamise perioodil Riigi Teatajas avaldatud loendisse lülitamata lühendeid. Lühendid ja akronüümid on esitatud täisvastetega nii eesti kui ka inglise keeles.

Sõnaraamatu soodushind otse kirjastusest ostes on 36,00 € + km.

Sõnaraamatut on võimalik tellida ka posti teel.

Raamat “Nimi meie tütrele / pojale”

Väikese nimeraamatu koostaja eesmärgiks on olla abiliseks noortele lapsevanematele oma maimukesele sobiva nime valikul, või – miks mitte, ka uue nime loomisel. Tutvustatakse paljude nimede võimalikku algupära ja kunagisi tähendusi, lühendeid, mugandusi, teisendeid ja tuletusi.
Nimi on meiega kaasas lasteaias, koolis, pensionipõlves, nii tööl kui ka eraelus. Valikut tehes on pööratud tähelepanu ka nime käänamisele ja võimalikele hüüdnimedele. On püütud vältida nimesid, mis võiksid oma tähenduse, kõla või kirjapildiga meiega enim kokkupuutuvates võõrkeeltes muigeid tekitada.

Valmimas on Euresti “Suur lühendiraamat”. Töös saksa-eesti ja eesti-saksa õigussõnastikud.